Публікації 2009 рік

Квашук О. В.
ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА МОРАЛЬНІЙ РОЗВИТОК УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

У науковій статті розглядається проблема впливу телебачення на розвиток моральної свідомості шляхом сприйняття поданої інформації. Враховуються вікові особливості психологічного розвитку дітей 8-12 років.

В статье рассматривается проблема воздействия телевидения на развитие морального сознания посредством восприятия предложенной информации. Учитываются возрастные особенности психологического развития детей 8-12 лет.

This scientific article discusses the problem of the impact of television on the moral consciousness development while consuming the information given. The age peculiarities of psychological development for children aged from 8 to 12 are taken into consideration.

>>2009-Квашук О.В. 3_2009_13_20


Карчевський І. Р.
РОЛЬ ШТУЧНО-УСКЛАДНЕНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ НОВИХ МОТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ

У статті розглянуто, як формується вплив на утворення навичок шляхом створення штучних умов (“кодів”) в оптимізації пошукових спроб та відбору, адекватних моторному завданню складових дій, які реалізуються на різних рівнях регуляції людських рухів.

В данной статье рассмотрено процесс формирования влияния на наработку навыков на основе построения искусственных условий (“кодов”) в оптимизации поисковых проб и отбора, адекватных двигательному заданию составных частей действий, которые реализуются на разных уровнях регуляции человеческих движений.

It is considered in the given article, as influence on formation of skills by creation of artificial terms (dressed) in optimization of searching attempts and selection of adequate to the agile remark component actions which will be realized at a different level of adjusting of still human motions is formed.

 >>2009-Карчевський І.Р. 1_2009_13_18


Матласевич О. В.
Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари

У статті розкривається роль та значення сексуальних стосунків у подружньому благополуччі, розглядаються основні види сексуальних дисфункцій та їх причини. Автор акцентує увагу на психологічних чинниках виникнення сексуальних дисфункцій і розглядає їх як головні.

В статье раскрывается значение и роль сексуальных отношений в супружеском благополучии, рассматриваются основные виды сексуальных дисфункций и их причины. Автор акцентирует внимание на психологических факторах появления сексуальных дисфункций и рассматривает их в качестве главных.

The article highlights role and importance of sexual relations for marital well-being. The main types of dysfunctions and their causes are analysed. The author pays special attention to psychological reasons of sexual dysfunctions and considers them as the main ones.

>>2009-Матласевич_2009_13_32


 Пасічник І. Д.
Психологічні характеристики індивідуального мислення

У статті мислительна діяльність розглядається як складна система. Автор аналізує такі індивідуальні властивості мислення, як глибина думки, її послідовність, критичність, швидкість і гнучкість. Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні в ньому чуттєвого і мисленнєвого образу і слова. Розвиток зазначених особливостей буде визначати і розвиток мислення.

В статье мыслительная деятельность рассматривается как сложная система. Автор анализирует такие индивидуальные свойства мышления, как глубина мысли, ее последовательность, критичность, скорость и гибкость. Индивидуальные особенности мышления проявляются также в разном соотношении в нем чувственного и мыслительного образа и слова. Развитие перечисленных особенностей будет определять и развитие мышления.

In the article thinking activity is researched as a complex system. The author analyses such thinking peculiarities as profundity of thought, consequentiality of thought, criticism, flexibility and pace. Individual characteristics of thinking are expressed in various correlations of sensitive and rational image and word within thinking process. The further development of mentioned peculiarities denotes the general improvement of thinking.

>>2009-Пасічник І.Д. 1_2009_13_3


 Шугай М.А.
Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій.

У статті вказується та те, що розуміння основних властивостей української ментальності сприятиме етнічному самовираженню. Саме ментальні репрезентації розглядаються як оперативна форма ментального досвіду. Вони змінюються відповідно до зміни ситуації й інтелектуальних зусиль суб’єкту та є засобом застосування знань у визначеному аспекті дійсності й основою етнічної ідентичності.

The article indicates that understanding of the main peculiarities of the Ukrainian mentality will promote the process of ethnic self-expression. It is mental representations that are viewed as an operative form of mental experience. They alter according to the situation change and intellectual efforts of a subject, and they are means of knowledge employment in a certain aspect of reality and the foundation of ethnic identity.

>>2009-Шугай М.А. 3_2009_12_22

No Comments Yet

Залишити відповідь


Изготовление flash баннеров