Публікації 2013 рік

Г. Б. Гандзілевська
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТВОРЧОЮ ДІАСПОРОЮ УКРАЇНЦІВ АВСТРАЛІЇ
У статті досліджується проблема збереження національної ідентичності українцями-емігрантами в перші роки перебування в Австралії. У зв’язку з цим проаналізовано особливості проживання українських емігрантів в контексті проблеми; виокремлено культурно-мистецькі напрями діяльності емігрантів для збереження їх національної ідентичності.

В статье исследуется проблема сохранения национальной идентичности украинскими эммигрантами в первые годы жизни в Австралии. В связи с этим проанализированы особенности жизи эммигрантов в контексте темы; выделены культурные направления деятельности эммигрантов для сохранения их на циональной идентичности.

The article deals with the problem of national identity which is typical of Ukrainian emigrants at the first period of their being in Australia. The peculiarities of life of Ukrainian emigrants are analysed. The cultural and artistic aspects of their activity in the context of their national identity are defined. Keywords: national identity, Ukrainian emigrants, cultural and artistic aspects.

>> 2013-Гандзілвеська Г.Б. 4_2013_25_8


Гандзілевська Г . Б., Левандовська М. Б.
Розв иток самоціннос ті особ истос ті, що п ережива є кр изу середини ж иття, засобам и пс иходрами
У статті досліджується проблема розвитку самоцінності особистості, що переживає кризу середини життя. У зв’язку з цим проаналізовано особливості самоцінності особистості, що переживає кризу середнього віку; виокремлено напрямки роботи методу психодрами в контексті цієї проблеми.

В статье исследуется проблема развития самоценности личности, переживающей кризис середины жизни. В связи с этим проанализированы особенности самоценности личности, переживающей кризис среднего возраста; выделены направления работы метода психодрамы в контексте данной проблемы.

The article deals with the issue of the development of self-realisation of the personality that deals with the crises of the mid-years. Thus the pecularities of the individual’s self-evaluation are highlighted. The problem is investagated from the perspective of psychodrama method.
>> 2013-Гандзілевська. Левандовська_2013_22_6


Каламаж Р. В.
Кар’єрні орієнтації майбутніх юристів
як прояв професійної Я-концепції
У статті виконується завдання з’ясування місця кар’єрних орієнтацій в загальній системі ціннісних орієнтацій студентів-юристів у контексті бачення ними образу майбутнього. Порівнюється структура кар’єрних орієнтацій у студентів-першокурсників та студентів-випускників. У контексті бачення кар’єрних орієнтацій як прояву професійної Я-концепції робиться висновок про необхідність проведення цілеспрямованої формувальної роботи щодо актуалізації психологічних механізмів самопізнання,самостійного планування та структурування майбутнього.

В статье исполняется задание выяснения места карьерных ориентаций в общей структуре ценностных ориентаций студентов-юристов в контексте виденья ими образа будущего. Сравнивается структура карьерных ориентаций у студентов-первокурсников и студентов-выпускников. В контексте виденья карьерных ориентаций как проявления профессиональной Я-концепции делается вывод о необходимости проведения целенаправленной формирующей работы по актуализации психологических механизмов самопознания, самостоятельного планирования и структурирования будущего.

The article is aimed at determination of the carrier orientation role in the general system of students’ values in the context of their vision of the future. The structures of freshers’ and graduates’ carrier orientation are compared. Thus, regarding carrier orientation as professional self concept identification, the author makes a conclusion about the necessity of deliberate forming activity oriented on the development of psychological self –actualization, self planning, and future structuring mechanisms.

>> 2013-Каламаж Р.В. 3_13_16


І. Р. Карчевький
КРИЗОВОСИТУАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПОЖИТТЄВОЇ УСПІШНОСТІ
У статті аналізуються основні проблеми, які пов’язані з процесом формування кризовоситуаційної компетентності у сучасного громадянського суспільства України, окреслюються психологічні аспекти, що пов’язані з процесом цього формування, та визначаються напрямки дій особистості з набуття уміння адекватної реалізації навичок кризовоситуаційної компетентності в екстремальних ситуаціях.

Данная статья являет собою анализ основных проблем, которые связаны с процессом формирования кризисноситуационной компетентности у современного гражданского общества Украины, охватывает психологические аспекты, связанные с процессом этого формирования и определяет направления действий личности для приобретения умения адекватной реализации навыков кризисноситуационной компетентности в экстремальных ситуациях.

This article show an analysis of the major problems associated with the process of forming of situational crisis competence in modern civil society in Ukraine, describes the psychological aspects associated with the process of development and identifies areas for action by individual acquisition of appropriate skills of situational crisis competence in emergency situations.
>> 2013-Карчевський І.Р._2013_25_14


 Квашук О. В.
Розвиток уяви дітей з вадам и слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії
Стаття висвітлює особливості розвитку творчої уяви дітей з вадами слуху за допомогою глинотерапії.

В статье рассматриваются особенности развития творческого воображения детей с нарушениями слуха с помощью глинотерапии.

The article deals with the problem of the creative imagination of children with hearing impairments through claytherapy.

>> 2013-Квашук О.В. 5_2013_22_12

О. В. Матласевич
ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
У статті аналізуються теоретичні положення і практичні способи надання допомоги, які пропонуються практичною психологією та християнством; виділено основні позиції щодо питання співвідношення психології і християнської релігії. Автор вважає, що становлення та розвиток християнської психо логії є закономірним етапом розвитку сучасної психології. Спільними ідеями щодо надання психологічної допомоги у християнстві та практичній психології є: зміна мислення, особиста відповідальність, вміння слухати, принцип безумовного прийняття та ін. Відмінним є те, що психологія не може забезпечити на дійний критерій для визначення добра і зла; розглядає людину нецілісно, фрагментарно; не може своїми природними методами досліджувати сферу надприродного (духовного).

В статье анализируются теоретические положения и практические способы оказания помощи, которые предлагаются практической психологией и христианством; выделены основные позиции по вопросу соотношения психологии и христианской религии. Автор считает, что становление и развитие христианской психологии является закономерным этапом развития современной психологии. Общими идеями для оказания психологической помощи в христианстве и практической психологии являются: изменение мышления, личная ответственность, умение слушать, принцип безусловного принятия и др. Отличием является то, что психология не может обеспечить надежный критерий для определения добра и зла; рассматривает личность нецелостно, фрагментарно; не может своими естественными методами исследовать сферу сверхъестественного (духовного).

The theoretical principles and practical methods of the support proposed by practical psychology and the Christianity have been analyzed, and the basic positions regarding the issue of the relationship between psychology and the Christian religion have been highlighted in the article. The author believes that the formation and development of the Christian psychology is a natural stage of development of the modern psychology. The common ideas about psychological support in Christianity and the practical psychology are change in thought, personal responsibility, ability to listen, principle of unconditional acceptance etc. Different is the fact that psychology cannot ensure reliable criteria for determination of good and evil, considers a person fragmentarily and disintegratively, cannot research the sphere of extraordinary (spirituality) by its natural methods.
>> 2013-Квашук О.В. 5_2013_22_12


І. Д. Пасічник
МИСЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ
У статті коротко охарактеризовано поняття «геніальність», «обдарованість», «творчість», «креативність» та «творче мислення» з тим, щоб ілюстративно продемонструвати ведучу роль мислительної діяльності в їх функціонуванні. Розглянуто мислення як багатофункціональну складову свідомості індиві да. Також у роботі змістовно проаналізовано наукової підходи до вивчення мислення, його видів та операціональних та процесуальних особливостей.

В статье кратко охарактеризованы понятия «гениальность», «одаренность», «творчество», «креативность» и «творческое мышление» с тем, чтобы иллюстративно продемонстрировать ведущую роль мыслительной деятельности в их функционировании. Рассмотрено мышление как многофункциональную составляющую сознания индивида. Также в работе содержательно проанализированы научные подходы к изучению мышления, его виды, операциональные и процессуальные особенности.

The article summarizes the concept of «genius», «giftedness», «creation», «creativity» and «creative thinking» in order to exemplarily demonstrate the leading role of intellectual activity in thei functioning. Further, the author profoundly examines thinking as a multifunctional component of consciousness of an individual. Also a substantive analysis of scientific approaches to the study of thinking, its types, to operational and procedural features was presented in the work.

>> 2013-Пасічник І.Д. _2013_25_3


Прокопенко А. В.
Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності
У статті розкрито різні аспекти материнства, визначено поняття «усвідомлене материнство» та «усвідомлена вагітність», визначено структурні складові психологічної готовності жінки до материнства, а також встановлено взаємозв’язок між специфікою самоусвідомлення вагітної жінки, рівнем її психологічної готовності до материнства та особистісною зрілістю.

В статье раскрыты разные аспекты материнства, определены понятия «осознанное материнство» и «осознанная беременность», определены структурные составляющие психологической готовности женщины к материнству, а также установлена взаимосвязь между спецификой самосознания беременной женщины, уровнем ее психологической готовности к материнству и личностной зрелостью.

The article deals with the various aspects of maternity. Such concepts as consientious maternity and conscientious pregnancy are speculated. The structural elements of psychological readiness of women for maternity are revealed. Moreover, the connection between the specificity of selfconsciousness of pregnant woman, the level of her psychological readiness for maternity, and the level of her individual adulthood is analysed.

>> 2013-Прокопенко А.В. 1_2013_22_34 (3)


 

Шугай М. А.
Страх життя та ціннісно-смислові аспекти психології здоров ’я молоді

У статті розглядається здоров’я як складова ціннісно-смислової сфери особистості та особливості роботи практикуючого психолога з клієнтом, який переживає страх життя

В статье рассматривается здоровье как составляющая ценностно-смысловой сферы личности и особенности работы практикующего психолога с клиентом, который переживает страх жизни

The article considers health as a component of the value-sense sphere of personality. It deals with the characteristics of a practicing psychologist’s work with a client who is experiencing the fear of life Keywords: Fear of life, fear of death, the value-sense sphere, Health Psychology.

>> 2013-Шугай М.А. 1_2013_22_48


No Comments Yet

Залишити відповідь


Изготовление flash баннеров