Публікації 2014 рік

В. В. Архіпов, А. Ю. Гільман
САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ В СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

У статті визначено поняття саногенного мислення, проаналізовано здобутки зарубіжних та вітчизняних науковців, що присвячені проблемі «саногенного мислення». Обґрунтовується актуальність вивчення проблеми саногенного мислення та його місця в художній творчості.

В статье определено понятие саногенного мышления, проанализированы достижения зарубежных и отечественных ученых, посвященных проблеме «саногенного мышления». Обосновывается актуальность изучения проблемы саногенного мышления и его места в художественном творчестве.

The article defines the concept of sanohenic thinking, analyzes achievements of foreign and domestic scholars whose works are devoted to the problem of «sanohenic thinking». The importance of studying the problem of sanohenic thinking and its place in art are reviewed.

>> 2014-Гільман А.Ю. 2_2014_26_4


А. Ю. Гільман
САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРОТИДІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

У статті розглянуті поняття, основні риси та роль саногенного мислення в навчальній діяльності студента, висвітлено умови оволодіння новими формами поведінки в процесі навчання саногенному мисленню. Розкрито особливості навчання саногенної рефлексії як засобу досягнення саногенного мислення у студентів; процес управління емоцій на прикладі провини та совісті за методикою саногенного мислення Ю. М. Орлова. Також охарактеризовано особливості емоційного стресу, що впливають на формування мислення студента.

В статье рассмотрены понятие, основные черты и роль саногенного мышления в учебной деятельности студента, освещены условия овладения новыми формами поведения в процессе обучения саногенному мышлению. Раскрыты особенности обучения саногенной рефлексии как средства достижения саногенного мышления у студентов; процесс управления эмоций на примере вины и совести по методике саногенного мышления Ю. М. Орлова. Также охарактеризованы особенности эмоционального стресса, влияющих на формирование мышления студента.

The article deals with the notion of sanohenic thinking. Its main features and the role of sanohenic thinking in the student’s learning activities are defined. The conditions of learning new patterns of behavior in sanohenic thinking development are described. The author reveals the features of sanohenic reflection as a means of achieving sanohenic thinking in students and presents the ways to control emotions taking an example of guilt and conscience by Y.M. Orlov (the practice of sanohenic thinking). Also the features of emotional stress affecting the formation of student thinking are described in the article.
>> 2014-Гільман А.Ю._2014_30_11


І. В. Гушук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай
Вплив екологічних чинників на психічне здоров ’я особистості

Стаття присвячена вивченню критеріїв психічного здоров’я, ролі психологічної стійкості та впливу стресу на психічне здоров’я особистості. Розкриває екологічну складову психічного здоров’я, вплив екологічної катастрофи та екологічної кризи на психічне здоров’я особистості. Висвітлює роль та значення екологічної психології у роботі з наслідками аварії на ЧАЕС.

Статья посвящена изучению критериев психического здоровья, роли психологической устойчивости и влияние стресса на психическое здоровье личности. Раскрывает экологическую составляющую психического здоровья, влияние экологической катастрофы и экологического кризиса на психическое здоровье личности. Освещает роль и значение экологической психологии в работе с последствиями аварии на ЧАЭС.

This article is devoted to the study of mental health criteria, the role of psychological resilience and the impact of stress on the mental health of the individual. Reveals the environmental dimension of mental health impact of environmental disasters and environmental crisis on the mental health of the individual. Highlights the role and importance of environmental psychology in dealing with the consequences of the Chernobyl accident.
>> 2014-Шугай. Нижник. Hushuk_NZ_Vyp_26


No Comments Yet

Залишити відповідь


Изготовление flash баннеров